پیدایش رسوب و تغییر نفوذپذیری در مخازن زیرزمینی نفت بر اثر تزریق آب دریا

نویسندگان

چکیده

تزریق آب به داخل مخازن زیرزمینی نفت،به منظور جلوگیری از افت فشار و نیز افزایش بهره دهی آنها،امری متداول شناخته شده است. در این مقاله مطالعات آزمایشگاهی ، بمنظور بررسی اثرات این عمل بر نفوذپذیری سازند و تشکیل رسوب در محیط متخلخل بعلت اختلال دو آب ناسازگار(آب دریا و آب سازند)،مورد بررسی قرار گرفته است.
شناسایی و آنالیز شیمیایی کریستالهای ایجادشده در آزمایشات انجام شده در دمای محیط ونیز در دمای مخزن توسط دستگاه میکروسکوپ الکترونی انجام گرفته و نتایج حاصل ،نشان دهنده کاهش نفوذپذیری سنگ مخزن در اثر تشکیل رسوب در دیواره حفره ها می باشد.
همچنین در این تحقیق بمنظور توزیع مناسب آبها در ورودی مغزه مورد آزمایش و اختلاط آبها به محض ورود به مغزه سنگ مخزن،صفحه توزیع جدیدی ارائه و مورد استفاده قرار گرفته است.