توزیع تنش در زیر پی های نامنظم

نویسندگان

چکیده

تاکنون مسئله توزیع تنش در زیر پی با شکل های مربع، مستطیل و دایره براساس تئوریهای بوسینسک و وسترگارد و با فرض الاستیک بودن خاک حل و ضرایب مربوطه به صورت روابط ریاضی و یا نمودار ارائه شده است. در این مقاله پی بصورت عام در حالت یک چندضلعی نامنظم فرض و با تقسیم آن به چند مثلث ، ضریب توزیع تنش براساس حل معادلات مربوطه محاسبه و نهایتاً با استفاده از کامپیوتر نمودار مناسب برای تعیین ضرایب ارائه گردیده است. مسئله برای حالتهای خاص مثلث قائم الزاویه و مستطیل نیز حل شده است.