دوره و شماره: دوره 30، شماره 0 - شماره پیاپی 1000194، دی 1353