محیط رسوبی و سنگ شناسی رسوبات کامبرین در بخشی از جنوب البرز مرکزی

نویسنده

چکیده

به منظور این مطالعه بیش از 160 مقطع میکروسکوپی و تعداد زیادی نمونه ماکروسکوپی مورد مطالعه قرار گرفته و بر اساس آن مشخصات شرایط رسوب گذاری و حوضه رسوبی زمان کامبرین در این ناحیه توصیف شده است نامگذاری سنگهای رسوبی در این مطالعه بروش فولک صورت گرفته است رسوبات کامبرین این ناحیه شامل تشکیلات لالون و میلا می باشد مطالعات نشان می دهد که در هنگام تشکیل این رسوبات شرایط اکسیدکنندگی در محیط حکمفرما بوده و همچنین عمق حوضه رسوبی بتدریج افزایش می یافته است این رسوبات رامی توان از نوع پلات فرم دانست .
تشکیلات میلا در این ناحیه در اثر گسل خوردگی به طور کامل دیده نمی شود بلکه بین بخشهای 1 تا 4 متغیر است بررسی سنگ شناسی آن نشان می دهد که در این ناحیه تشکیلات میلا شامل 38 قسمت مختلف می باشد این تشکیلات به طور مسلم رسوبات دریایی باعمق متغیر است و شرایط احیاکننده می باشد که عموماً در محیط احیاکننده و کم انرژی بر جای گذاشته شده اند .