فرمول تلفات انتقال نیرو برای محاسبات دیسپاچینگ اقتصادی

نویسنده

چکیده

برای اینکه در محاسبات دیسپاچینگ اقتصادی تلفات انتقال نیرو نیز گنجانده شوند لازم است تلفات انتقال بصورت تابعی از توان نیروگاههای سیستم در دسترس باشد . در این نوشته به کمک تئوری تبدیلات ابتدا سیستم نیروی برق را به شبکه معادلی که فقط حاوی مولد است تبدیل نموده و سپس با استفاده از این شبکه معادل فرمول برای تلفات انتقال نیرو بدست می آید که تابعی از توان مولدهای سیستم است ضمناً علاوه بر تحلیل ریاضی مسئله در هرجا که لازم به نظر میرسید راجع به شرایط واقعی که در عمل با آن روبرو هستیم توضیحاتی اضافه داده شده و سرانجام با طرح یک مسئله طریقه محاسبه ضرایب فرمول تلفات نشان داده شده است .