زمین کردن مراکز تلفنی قسمت اول :اندازه گیری مقاومت مخصوص زمین

نویسنده

چکیده

بررسی زمین کردن مراکز تلفنی از سال گذشته به این مرکز واگذار شده که امید می رود در آینده نزدیکی بتوان به تکمیل و ارائه روشهای مناسبی با در نظر گرفتن خواص گوناگون زمینهای ایران که به علت دگرگونیهایی در آب و هوای مناطق مختلف بطور ناشناخته ای باقی مانده است دست یافت .
امروزه به منظور کاهش کرس تاک قطب مثبت باطری مرکزی را زمین کرده که مقدار مقاومت آن به فشار گاسی و تماسی ارتباط دارد .
گرچه هنوز پیشنهادی ازطرف کمیته مشاوره بین المللی تلگراف و تلفن G.C.I.T.T. در مورد اندازه دقیق این مقامت داده نشده ولی بر طبق اندازه گیری های انجام شده و به خصوص با در نظر گرفتن استاندارد کشورهای مختلفه برای مراکز تلفنی بزرگ با تعداد مشترکین بیشتر از 10000 مقدار آن بایستی در حدود 5/0 اهم باشد .
برای رسیدن به مقاومت اخیر به نظر می رسد که اگر الکترودی به تنهایی دارای مقاومت زمین 50 اهم باشد با نصب حدود 100 الکترود به اندازه موردنظر دست خواهیم یافت .
متاسفانه به خاطر اثر متقابل الکترودها بر هم به تعداد به مراتب بیشتر از آنچه که ذکر گردید نیاز داریم در ایران بعلت طرحهای گسترده مخابراتی مراکز تلفنی گوناگونی در دست ساختن است که موازی با کارهای ساختمانی پروژه زمین آنها هم بایستی آماده گردد .
مشکلات کار بخصوص در آینده با تصمیم کارخانجات سازنده کابل که غلاف سربی را به پلاستیکی بدل خواهند ساخت بیشتر شده بطوریکه عملاً کابلهای مخابراتی در کاهش مقاومت زمین سهمی نداشته و نتیجتاً طرح یکی سیستم الکترود گروهی اهمیت فراوانی خواهد یافت .
مقاومت زمین الکترودهای کارگذاری شده در خاک عبارت از مقاومتی است که زمنی در قبال عبور جریان الکتریکی از خود نشان می دهد مبین این مقاومت ، مشخصه توزیع پتانسیل هادیها در مجاورت رویه بیرونیشان می باشد و بر روی این مشخصه عوامل گوناگونی تاثیر گذارده که عبارتند از :
جنس و شکل الکترود ، نحوه کارگذاری ، عمق کارگذاری ، فرکانس مدار و بالاخره مقاومت مخصوص خاک
از مهمترین این عوامل مقاومت مخصوص خاک است که در این قسمت به محاسبه توزیع آن در زمینها می پردازیم .
از آنجا که شرایط زمین را نمی توان به سهولت تحت کنترل قرار داد خواص بارز آن هرلحظه دشت خوش تغییر است این دگرگونیها باعث بالا رفت اندازه های مقاومت شده که نهایت به اشکالات انتقال منتج خواهد گردید .
بدینگونه طرح یک سیستم زمین به بررسی های دامنه داری در جهت شناخت عوامل مختلف و بالابرد ضریب اطمینان مدار نیاز دارد .
در مقاله اخیر روشهای اندازه گیری مقاومت مخصوص زمین و شناخت طبقات مختلفه آن آورده شده است .