مقایسه حالت شیمیایی گوگرد و فسفر در بلور کلرور پتاسیم

نویسنده

چکیده

هنگامیکه کلرور پتاسیم در راکتور هسته ای بمباران می شود 35S و 32P در اثر برخورد نوترون با 35CL به وجود می آید در این مقاله حالت شیمیایی این دو رادیوایزوتوپ در حالت جامد و محلول با هم مقایسه شده اند در عین حال اثر ناخالصی ها و پرتوهای یونیزه کننده بر روی تغییر حالت شیمیایی آنها مورد مطالعه قرار گرفته است چون تعداد اتمهای 35S و 32P به وجود آمده در شبکه کلرور پتاسم دریک تابش دهی معمولی نسبت به اتمهای ناخالصی و ناکاملی های بلوری ناچیز است اثر ناخالصی ها و ناکاملی ها می تواند بر روی تغییر حالت شیمیایی مورد بحث قابل ملاحظه باشد با توجه به نکات بالا چنین نتیجه گیری شده است که به طریق تئوری تنها نمی توان حالت شیمیایی این دو رادیو ایزوتوپ را پیش بینی کرد مقایسه حالت شیمیایی این دو رادیو ایزوتوپ نشان می دهد که در بیشتر حالات فسفر به حالت اکسید شده و گوگرد هم به حالت اکسید شده و به حالت احیا شده مشاهد شده است دلایلی که این اختلاف راتا حدی توجیه می کند ارائه شده است .