تطبیق دادن مدها در مسایل ناهمواری های میکرو موج توسط روش عددی کمترین مربع ها

نویسنده

چکیده

میدان الکترومغناطیس درون قسمت های مختلف یک شبکه میکروموج را توسط بسط عددی مناسب تقریب می کنیم تمام شرایط حدی را روی حدود و فصل مشترک مناطق می نویسیم و انتگرال مجذور اندازه هرکدام را بر روی سطوح فصل مشترک مناطق مختلف می گیریم . مجموع انتگرال ها را تابع خطایی می نامیم که تابع مثبت و درجه دوم ضرایب مدی است تابع خطایی فقط یک مینیمم دارد و برای بدست آوردن آن کافی است یک معادله خطی بر حسب ضرایب مدی مجهول حل کنیم این دسته معادله های خطی چند مجهولی را می توان مستقیماً از شرایط حدی بدست آورد تنها مینیمم این تابع خطایی بهترین راه تطبیق مدها را از نظر روش کمترین مربع ها می دهد این روش برای حل مسئله ناهمواریهای گوناگونی قابل استفاده می باشد در اینجا فقط از اتصال دو موج بر با صفحات موازی و دو موج بر با مقطع مستطیلی بحث می کنیم منبع تغذیه ممکن است مدی پخش شونده بوده و یا جریان برق سطحی (میله ای ) بر روی سطح مقطع موج بر باشد . عامل وزنی دلخواهی در خطای مربوط به شرط حدی روی میدان مغناطیسی ضرب می شود و در اینجا مورد بررسی قرار می گیرد و اصل بقای انرژی را بعنوان معیاری برای انتخاب این عامل بکار می بریم .