کلیاتی درباره پدیده های انتقال جرم همراه با واکنشهای شیمیایی

نویسندگان

چکیده

در مقاله حاضر مبحث انتقال ماده همزمان با فعل و انفعال شیمیایی در مورد سیستمهای گاز-مایع با فرض آنکه واکنش در فاز مایع انجام شود مورد مطالعه قرار می گیرد معمولاً واکنشهای شیمیایی را که همراه با انتقال جرم صورت می گیرند با توجه به مکانیسم آنها به سه دسته کند ، سریع و آنی تقسیم می نمایند . در مورد واکنشهای کند می توان از تغییرات غلظت در حول سطح مشترک گاز –مایع صرفنظر نموده و در نتیجه غلظت ترکیب شونده موجود در فاز مایع را ثابت فرض کرد .
در فعل و انفعالات سریع زمان لازم برای واکنش شیمیایی خیلی کمتر از عمر متوسط عناصر سطحی بوده و در نتیجه مقیاس زمانی جذب شیمیایی به زمان نفوذ و یا به عبارت دیگر به شرایط هیدرودینامیکی فاز مایع بستگی ندارد در این حالت واکنش معمولاً در یک حوزه مشخص در داخل فاز مایع صورت می گیرد .
در واکنشهای ‌آنی جسم نفوذ کننده و جسم موجود در فاز مایع نمی توانند در مجاورت یکدیگر به طور مستقل وجود داشته باشند و در نتیجه حوزه واکنش به یک صفحه محدود خواهد گردید که محل آن تابعی از ضرایب نفوذ دو ترکیب شونده می باشد .
در این مقاله کوشش کرده ایم تا کلیاتی درباره هریک از این واکنشها بدست داده شود و در هر مورد نیز معادلات ریاضی مربوطه را با در نظر گرفتن تئوریهای جدید پدیده نفوذ بدست آورده و مورد بحث قرار داده ایم .