انرژی حرارتی زمین (1) قسمت اول –معرفی موضوع

نویسنده

چکیده

در قسمت اول مقاله منحصراً آشنایی با انرژی حرارتی زمین بعمل آمده است در مقالات بعدی روشهای مختلف اکتشاف و بهره برداری از جنبه های علوم و مهندسی مورد بحث قرار خواهد گرفت . لازم به تذکر است که مطالب ذکر شده از منابعی خلاصه شده که که در مسافرت یازده هفته ای نویسنده بعنوان ماموریت مطالعاتی از طرف دانشگاه تهران در ژاپن بدست آمده است .