افیولیت های زاگروس و چگونگی تشکیل آنها

نویسندگان

چکیده

در منطقه خاورمیانه و در امتداد چین خوردگیهای آلپ توده هایی ادخالی متشکل از سنگهای اولترا بازیک و بازیک همراه با رادیولاریت ، سرپانتینیت و لاوهای آتشفشانی مشاهده می گردد که اصطلاحاً افیولیت نامیده شده است .
شرایط فیزیکو شیمیایی ماگمای ما در این سنگها همیشه مورد بحث و گفتگو بوده است در گذشته جایگزینی آنها را به صورت سرد و جامد و فقط ناشی از تکتونیک می دانسته اند در سالهای اخیر مشاهده هاله دگرگونی در حد فاصل افیولیتهای نیریز و آهکهای کرتاسه فوقانی عقیده جایگزینی ماگمای داغ و پر حرارت را در این منطقه قوت بخشیده است .
نتایجی که از مطالعه و و مقایسه اختصاصات کریستالوگرافی بلورهای اولیوین موجود در پریدوتیهای نیریز و بلورهای اولیوین موجود در آنکلاوهای پریدوتیتی بازالتها بدست آمده این نتیجه راعاید می سازد که ماگمای اولترابازیک دارای منشاء ازمانتو بوده و در موقع جایگزینیش در تشکیلات کرتاسه فوقانی حالتی نیمه مذاب داشته است .