استفاده مجدد از فاضلابها –پس آبها –آبهای مصرف شده

نویسنده

چکیده

استفاده مجدد از فاضلابها –پس آبها و آبهای آلوده مساله ای است که مدتها پیش ذهن کارشناسان آب شناسی و مهندسین بهداشت را که مستقیماً مسئول تامین آب مورد نیاز اجتماعات هستند بخود مشغول داشته است . علت مهم توجه به این موضوع پیشرفتهای سریع صنعتی و افزایش جمعیت و بالا رفتن سطح بهداشت عمومی بیشتر نقاط دنیا بوده و در نتیجه مستقیم این پیشرفتها بالا رفتن میزان مصرف آب می باشد با توجه به محدود بودن منابع آب و در دسترس قرار نداشتن آبهای با کیفیت خوب و یا آبهایی که بتوان بااعمال ساده و صرف هزینه های کم از آنها برای پیشرفتهای یاد شده استفاده نمود مسئله بکاربردن فاضلابها 0پس آبها و آبهای آلوده پس از تصفیه مورد توجه قرار گرفته است .
در نوشته زیر سعی شده تا حدود زیادی موضوع فوق الذکر از نظر تاریخچه و نقاطی که طرح استفاده مجدد از فاضلابهای احیا شده در آنها در حال اجرا است و همچنین مشکلاتی که در مصرف مجدد فاضلابهای احیا شده وجود دارد مورد مطالعه قرار گیرد .