مقایسه سیستم های اسید و باز مزدوج با سیستم اکسید و کاهش مزدوج

نویسنده

چکیده

در این مقاله مقایسه ای بین سیستم های اسید و باز واکسید و کاهش از نقطه نظر کاربرد کلمه مزدوج به عمل می آید و سپس تشابهات و همچنین موارد اختلاف بین سیستم های اسید و باز مزدوج و سیستم های اکسید و کاهش مزدوج خاطر نشان می گردد .