دوره و شماره: دوره 42، شماره 2 - شماره پیاپی 1880، اردیبهشت 1387 (112 شیمی) 
مدل سازی راکتور هیدروژناسیون روغن سویا

رحمت ستوده قره باغ؛ لیلا نیک نام؛ نوید مستوفی


مطالعات آزمایشگاهی تراوایی نسبی دو فازی در سنگهای کربناته ایران

امیر حسین علیزاده؛ علیرضا کشاورز؛ منوچهر حقیقی؛ علیرضا صالح پور


بررسی عوامل مختلف دراسانس گیری از دارچین

نسرین محمدبیگی؛ علی حقیقی اصل؛ فرامرز هرمزی


بررسی اثر مخلوط مواد فعال سطحی روی پدیده پیوند قطره

میر حامد موسوی؛ پریسا خدیو پارسی؛ سید محمد علی موسویان


شماره‌های پیشین نشریه

118 شیمی
اسفند 1387
117 برق - صنایع
بهمن 1387
116 مهندسی عمران
آذر 1387
115 معدن - متالورژی
شهریور 1387
114 عمران
مرداد 1387
113 نقشه برداری
تیر 1387
112 شیمی
اردیبهشت 1387
111
فروردین 1387