دوره و شماره: دوره 42، شماره 2 - شماره پیاپی 1880، بهار 1387 (112 شیمی) 
2. مدل سازی راکتور هیدروژناسیون روغن سویا

رحمت ستوده قره باغ؛ لیلا نیک نام؛ نوید مستوفی


3. مطالعات آزمایشگاهی تراوایی نسبی دو فازی در سنگهای کربناته ایران

امیر حسین علیزاده؛ علیرضا کشاورز؛ منوچهر حقیقی؛ علیرضا صالح پور


4. بهینه سازی تولید کربنات استرانسیم از سنگ معدن سلستین و

سهرابعلی قربانیان؛ علیرضا صالح پور؛ سعیدرضا رادپور


6. بررسی عوامل مختلف دراسانس گیری از دارچین

نسرین محمدبیگی؛ علی حقیقی اصل؛ فرامرز هرمزی


7. بررسی اثر مخلوط مواد فعال سطحی روی پدیده پیوند قطره

میر حامد موسوی؛ پریسا خدیو پارسی؛ سید محمد علی موسویان


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1387 زمستان 1387 پاییز 1387 تابستان 1387 تابستان 1387 تابستان 1387 بهار 1387 بهار 1387