دوره و شماره: دوره 42، شماره 2 - شماره پیاپی 1880، اردیبهشت 1387 (112 شیمی) 
مدل سازی راکتور هیدروژناسیون روغن سویا

رحمت ستوده قره باغ؛ لیلا نیک نام؛ نوید مستوفی


مطالعات آزمایشگاهی تراوایی نسبی دو فازی در سنگهای کربناته ایران

امیر حسین علیزاده؛ علیرضا کشاورز؛ منوچهر حقیقی؛ علیرضا صالح پور


بررسی عوامل مختلف دراسانس گیری از دارچین

نسرین محمدبیگی؛ علی حقیقی اصل؛ فرامرز هرمزی


بررسی اثر مخلوط مواد فعال سطحی روی پدیده پیوند قطره

میر حامد موسوی؛ پریسا خدیو پارسی؛ سید محمد علی موسویان


شماره‌های پیشین نشریه

118 شیمی
117 برق - صنایع
116 مهندسی عمران
115 معدن - متالورژی
114 عمران
113 نقشه برداری
112 شیمی
111