بررسی عملکرد جذب گاز دی اکسید گوگرد در یک برج جذب سینی‌دار بدون ناودان با محلول قلیایی کربنات سدیم

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش عملکرد یک برج گاز شوی بدون ناودان که از روی یک نمونه صنعتی کاهش مقیاس داده شده است، بررسی می‌شود. نمونه اصلی این برج دارای سه سینی بوده و برای تصفیه گازهای خروجی یک کارخانه با شدت جریان گاز /hr3m 110000 با کمک جریان محلول قلیایی کربنات سدیم با دبی /hr3m 40 طراحی شده است. آزمایش‌های صورت گرفته به دو بخش تقسیم می‌شود. در بخش اول، آزمایش‌های هیدرولیک انجام شده که مقایسه نتایج حاصل از آن مطابقت خوبی با روش ارائه شده از سوی Sutherland برای محاسبه افت فشار در برج‌های سینی‌دار دارد. در بخش دوم تاثیر پارامترهای شدت جریان مایع و گاز، غلظت محلول قلیایی و غلظت گاز دی اکسید گوگرد ورودی، بر بازدهی جداسازی این گاز از هوا توسط برج جذب مورد بررسی واقع شده است . به طور کلی نتایج حاصل از آزمایش‌ها نشان می‌دهد که این برج در جذب گاز دی اکسید گوگرد عملکرد خوبی دارد و بازدهی برج همواره بیش از 80% است.

کلیدواژه‌ها