افزایش مقاومت خمشی کامپوزیتها توسط کشش الیاف (یادداشت فنی)

نویسنده

چکیده

در این پژوهش مقاومت خمشی و مدول خمشی کامپوزیتهای شیشه- اپوکسی و نیز کامپوزیتهای کربن- اپوکسی توسط وارد نمودن نیرو بر الیاف در هنگام پخت رزین افزایش داده شده است. در این تحقیق، تنش بوسیله یک دستگاه کشش، بر الیاف که بصورت یک جهته و پیوسته در امتداد طول نمونه قرار داشته اند، اعمال گردیده است. نتایج حاصل از آزمایش خمش چهار نقطه ای بر نمونه ها حاکی از افزایش همزمان مدول و مقاومت نمونه‌هاست. افزایش مدول و مقاومت، در مقدار مشخصی از کشش الیاف به حداکثر مقدار خود می‌رسد و سپس افزایش مقدار کشش باعث افت خواص ذکر شده می‌گردد. مقدار بهینه پیش تنیدگی برای بدست آوردن حد‌اکثر خواص مکانیکی بستگی به نوع الیاف دارد. در این تحقیق همچنین مکانیزم بهبود خواص توسط اعمال تنش توضیح داده شده است.

کلیدواژه‌ها