بررسی عوامل مختلف دراسانس گیری از دارچین

نویسندگان

چکیده

در این مقاله نتایج آزمایش هایی که برای بدست آوردن اسانس دارچینی با کیفیت بالا یا به عبارتی اسانسی با درصد cinnamon aldehyde بالاتر، درتوانهای حرارتی متفاوت، نسبتهای حلال مختلف وحلال با pHهای متفاوت انجام شده، آورده شده است. برای اسانس گیری از روش تقطیر با آب در فشار محیط استفاده شده است. تمامی اسانس های گرفته شده با دستگاه GC ودر شرایط یکسان آنالیز شده است. نتیجه آزمایش‌های انجام شده نشان می دهد که در نسبت حلال 25برابر و با استفاده از آب با 11/4=pH به عنوان حلال، می‌توان اسانس دارچینی با بالاترین درصد cinnamon aldehyde را بدست آورد. ضمناً اسانس دارچین نسبت به تغییرات توان حرارتی حساس نیست.

کلیدواژه‌ها