نفوذ گازها از غشاء سیلیکا نانو‌پروس تهیه شده به روش سل- ژل با قالب و بدون قالب

نویسندگان

چکیده

غشاء سیلیکایی روی پایه a-آلومینا متخلخل به روش سل- ژل و با استفاده از ماده ستیل‌پیریدینیوم‌برماید (CPB)، به عنوان قالب, تهیه شده است. مروری بر مکانیسم‌های انتقال گاز از درون غشاء متخلخل و تاثیر پارامترهای مهم در هر مکانیسم، شده است. خصوصیات غشاء با استفاده جذب نیتروژن و میکروسکوپ الکترونی (SEM) مورد بررسی قرار گرفته است. انتقال گاز در پایه a- آلومینا به عنوان غشاء با منافذ ماکرو و غشاء سیلیکا، در حوزه دمای C?200-25 و فشار bar 2-1 مورد بررسی قرار گرفته است. داده‌های آزمایشی نفوذ گازها در پایه با فشار رابطه خطی و با دما رابطه نزولی نشان داده و با مدل جریان ویسکوز تطابق خوبی داشته‌اند. در غشاء، نفوذ گازها با افزایش دما افزایش یافته و با تغییر در فشار، ثابت مانده است و‌ از مدل نفوذ ترکیبی پیروی می‌کنند. با ساخت یک غشاء بدون استفاده از ماده قالب، و مقایسه نتایج دو غشاء، مشاهده گردید خصوصیات غشاء، شامل مساحت سطح، قطر منافذ، میزان تخلخل و میزان نفوذ گازها، شدیداً متاثر از حضور ماده قالب می‌باشد.

کلیدواژه‌ها