بهینه سازی تولید کربنات استرانسیم از سنگ معدن سلستین و

نویسندگان

چکیده

در کار تجربی حاضر واکنش تولید کربنات استرانسیم از ماده معدنی سلستین مورد بررسی قرار گرفته و با انجام آزمایشات دقیق اثر پارامترهای مهمی چون دمای فرآیند، زمان فرآیند، دانه بندی خوراک و درصد کک اضافی بر روی راندمان تبدیل ارزیابی شده است. همچنین شرایط بهینه انجام واکنش با توجه به پارامترهای موثر بدست آمده و مدل سینیتک واکنش ارائه شده است. بر اساس آزمایشات انجام شده، دمای بهینه عملیاتی واکنش 1100 درجه سلسیوس، زمان اقامت 2 ساعت در کوره احیاء، دانه بندی قطر ذرات خوراک اعم از سلستین و کک در محدوده برش 500-100 مش، درصد کــــک اضافی 25% و راندمان تبدیل در کوره احیاء 75% به دست آمد.

کلیدواژه‌ها