دوره و شماره: دوره 42، شماره 7 - شماره پیاپی 1000343، بهمن 1387 (117 برق - صنایع) 
مدل سازی و طراحی بهینه موتور پسماند نوع تخت

احمد دارابی؛ حمید لسانی؛ تیمور قنبری هاشم آبادی


شماره‌های پیشین نشریه

118 شیمی
117 برق - صنایع
116 مهندسی عمران
115 معدن - متالورژی
114 عمران
113 نقشه برداری
112 شیمی
111