دوره و شماره: دوره 42، شماره 7 - شماره پیاپی 1000343، بهمن 1387 (117 برق - صنایع) 
مدل سازی و طراحی بهینه موتور پسماند نوع تخت

احمد دارابی؛ حمید لسانی؛ تیمور قنبری هاشم آبادی


شماره‌های پیشین نشریه

118 شیمی
اسفند 1387
117 برق - صنایع
بهمن 1387
116 مهندسی عمران
آذر 1387
115 معدن - متالورژی
شهریور 1387
114 عمران
مرداد 1387
113 نقشه برداری
تیر 1387
112 شیمی
اردیبهشت 1387
111
فروردین 1387