ارائه الگوریتم حذف بار وفقی جهت حفاظت سیستم قدرت در مقابل حوادث ترکیبی منجر به خاموشی سراسری

نویسندگان

چکیده

در این مقاله عمل کرد روش های مختلف حفاظت حذف بار فرکانسی در هنگام حوادث ترکیبی منجر به خاموشی سراسری شبکه های قدرت مورد بررسی قرار می‏گیرند و در نهایت روش مناسبی جهت پیشگیری از فروپاشی شبکه در حوادث مذکور پیشنهاد می گردد. حوادثی مانند خروج نیروگاه که منجر به افت فرکانس سیستم می شوند چنانچه با حوادث دیگری مانند خروج خطوط انتقال در اثر عمل کرد اشتباه
رله های حفاظتی و یا خطاهای پنهان سیستم حفاظتی همراه شوند می توانند منجر به فروپاشی سیستم شوند. در برخی از این فروپاشی ها با وجود اینکه سیستم از نظر فرکانسی مشکلی ندارد نهایتاً با افت ولتاژ شدید و ناپایداری ولتاژ مواجه می شود. در عین حال افت ولتاژ شدید
می تواند باعث اختلال در عملکرد رله های فرکانسی شود. هدف از این تحقیق بررسی عمل کرد روش های حذف بار فرکانسی مختلف در مقابل حوادث ترکیبی و در نهایت پیشنهاد یک روش مناسب جهت حفاظت سیستم می باشد. در این روش ها برای تصمیم گیری از دو معیار فرکانس و آهنگ تغییرات آن استفاده می شود. تحلیل ها با استفاده از شبیه سازی مدل گسترده و دینامیک شبکه خراسان انجام شده است. در این شبیه سازی ها برای رسیدن به یک مدل واقعی و تحلیل دقیق تر رفتار ولتاژی سیستم، بار به صورت دینامیک و با استفاده از ترکیب بار استاتیک و موتور القایی مدل شده است.

کلیدواژه‌ها