مدل سازی و طراحی بهینه موتور پسماند نوع تخت

نویسندگان

چکیده

موتورهای پسماند به عنوان موتورهای سنکرون خود راه انداز بدون تحریک، با ساختار و عمل کرد خاص، کاربردهای ویژه ای یافته اند. معمولاَ بازده و ضریب توان پایین و مادة پسماند روتور، از موضوعات مهم طراحی انواع مختلف این موتورها محسوب می گردند. در این مقاله اندازه گیریهای خواص مادة پسماند روتور و نحوه محاسبه عناصر مدار معادل الکتریکی حالت دائمی ماشین پسماند تخت فرکانس بالا، بر اساس مشخصه های طراحی با جزئیات ارائه می شود. نشان داده می شود که بعضی از مشخصات مدار معادل در ولتاژ های ورودی و شرایط عمل کرد مختلف، تغییرات زیادی دارند و مدار معادل معمول با عناصر ثابت، نمی تواند عمل کرد دائمی ماشین پسماند تخت را در همه شرائط به دقت پیش بینی نماید. با در نظر گرفتن این واقعیت، یک ماشین پسماند تخت، به طور بهینه، طراحی و ساخته می شود و حساسیت عمل کرد این نوع ماشین ها، نسبت به مشخصه های مهم طراحی، مورد بررسی قرار می گیرد..

کلیدواژه‌ها