انتخاب تأمین‌کننده با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل شبکه‌ای فازی

نویسندگان

چکیده

رشد و توسعه ابزارهای ارتباطی و اطلاعاتی در سال های اخیر باعث شده است تا شرکت ها و سازمان های جهانی بازارهای خود را در تمامی جهان گسترش دهند. به تبع آن بازارهای انحصاری محلی گذشته جای خود را به بازارهای کاملاً رقابتی جهانی داده است. بر این اساس سازمانها برای ادامه حضور موفق نیاز دارند تا برای افزایش سهم بازار خود تمرکز بیشتری بر روی فعالیت های اصلی خود داشته باشند. برای این منظور تصمیم گیران ارشد سازمانها تمایل پیدا کرده اند تا فعالیت های غیر اصلی خود را به منابع بیرونی سرویس دهنده برون سپاری نمایند. در این مقاله تکنیک فرآیند تحلیل شبکه ای برای انتخاب تأمین کننده ارائه شده و برای پوشش حالات مبهم تصمیم گیری به وسیله تئوری مجموعه های فازی یک مدل بهینه سازی غیر خطی جهت استخراج مقادیر ویژه از ماتریس های قضاوت های فازی برای اولین بار توسط مؤلفین ارائه و معرفی گردیده است. ترکیب این دو روش مدلی را ارائه می کند که به واسطه آن تصمیم گیرنده می‌تواند تمامی حالات انتخاب تأمین کننده را حتی در حالات مبهم تصمیم‌گیری مدل سازی نموده و بهینه‌ترین نتیجه‌گیری را حاصل نماید.

کلیدواژه‌ها