کاربرد روش معادله سهموی در تحلیل مسائل انتشار امواج داخل ساختمان

نویسندگان

چکیده

در این مقاله معادله موج سهموی به شکل کلی برای انتشار در محیط های عایقی با تلفات استنتاج می‌گردد و سپس این معادله جهت بررسی مسائل انتشار امواج داخل ساختمان مورد استفاده قرار می‌گیرد. شکل سهموی معادله موج، با استفاده از روش گام برداری حل می‌شود که در مقایسه با شکل اصلی این معادله به حجم حافظه کمتری جهت محاسبه پاسخ نیازمند است. با استفاده از این روش معین، برخی از مسائل انتشار امواج داخل ساختمان مانند انتشار از داخل پنجره‌ها، دیوارهایی با میله‌های فلزی و در داخل راهرو‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرند. تطابق خوب نتایج شبیه‌سازی عددی با آنچه در ادبیات گزارش گردیده است، روش پیشنهادی را تأیید می‌نماید.

کلیدواژه‌ها