ارزیابی کارآیی TCSCدرکاهش اضافه بار خطوط و پایداری ولتاژ درهنگام وقوع خطا

نویسندگان

چکیده

اخیراً استفاده از روش‌های مبتنی بر ریاضی و هم چنین روش‌های هوشمند جهت جایابی بهینه TCSC به منظور کاهش اضافه‌بار خطوط و افزایش پایداری ولتاژ باس‌ها در هنگام وقوع خطا در شبکه به میزان گسترده‌ای مورد توجه قرار گرفته است. این در حالی است که توجه چندانی به میزان موفقیت TCSC جهت حصول به اهداف فوق نگردیده است و ارائه مقالات متعدد این شبهه را به وجود آورده است که تجهیز مذکور الزاماً در تأمین اهداف فوق به طور مؤثری کارآیی دارد. در این مقاله، پس از تعیین محل بهینه نصب TCSCها، میزان موفقیت آن‌ها در کاهش اضافه‌بار خطوط و پایداری ولتاژ باس‌ها توسط دو شاخص جدید به‌ترتیب تحت عناوین "شاخص انتقال" و "شاخص پایداری ولتاژ" بررسی ‌گردیده و نشان داده شده است که بر خلاف انتظار قبلی TCSCها نقش چندانی در کاهش اضافه بار خطوط "هنگام وقوع خطا" ندارند، در حالی‌که می‌توانند در پایداری ولتاژ شبکه بسیار موثر واقع شوند. هم چنین تاثیر نصب TCSC در کاهش میزان قطع بار جهت حفظ پایداری ولتاژ باس‌ها هنگام وقوع خطا به عنوان یک موضوع جدید ارائه شده ‌است. شبکه‌های 14 و30 باسه استاندارد IEEE به عنوان سیستم‌های مورد مطالعه انتخاب شده و بررسی‌های مذکور بر روی این سیستم‌ها اجرا شده است.

کلیدواژه‌ها