بررسی پدیده جرقه زنی چند باره کلیدهای خلاء و اثرات آن بر سایر عناصر شبکه

نویسندگان

چکیده

کلیدهای خلاء به خاطر قدرت قطع بسیار خوب می توانند جریان های فرکانس بالا را نیز قطع کنند که این خاصیت در هنگام قطع جریان‌ فرکانس قدرت می?تواند عواملی را در پی داشته باشد. هنگامی که اتصال ها قبل از صفر طبیعی جریان باز می?شوند خلاء، نمی تواند ولتاژ بازیابی گذرا را تحمل کند و شکست رخ می دهد. جریان‌های فرکانس بالا در مدار برقرار شده، قطع و وصل های پی در پی به وجود می آید که سبب جرقه زنی های مجدد و اضافه ولتاژ های کلید?زنی می شود از این رو مطالعه مکانیزم های احتمالی بعد از قطع جریان های فرکانس بالا ضروری می باشد. در این جا کلید خلاء از نقطه نظر قطع جریان‌های فرکانس بالا با استفاده از زبان MODELS ابزار جدید نرم افزار ATP مدل شده است. مدل کلید بر اساس تئوری های گذشته صورت می‌گیرد و رفتار جرقه زنی های چند باره در کلید خلاء بر روی سایر عناصر شبکه از جمله موتور القائی و ترانسفورماتور تست می‌شود.

کلیدواژه‌ها