یک الگوریتم ممتیک برای طراحی یکپارچه شبکه لجستیک مستقیم و معکوس در یک زنجیره تأمین

نویسندگان

چکیده

مدیریت کارای فعالیت‌های لجستیکی علاوه بر اینکه یک منبع مهم برای خلق مزیت‌های رقابتی است، می‌تواند موجبات رضایت مشتریان و پاسخ گویی به نیازهای خاص آنان را نیز فراهم آورد. یک پارچه‌ سازی طراحی شبکه لجستیک نیز به همین دلیل از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. یکی از زمینه‌های مناسب برای یک پارچه ‌سازی در شبکه‌های لجستیک، طراحی یکپارچه شبکه لجستیک مستقیم و معکوس است که می‌تواند باعث جلوگیری از زیر‌بهینگی ناشی از طراحی جدا از هم شبکه لجستیک مستقیم و معکوس شود. در این مقاله یک مدل برنامه‌ریزی خطی عدد صحیح آمیخته برای طراحی شبکه یک پارچه لجستیک مستقیم و معکوس با هدف حداقل‌ سازی هزینه‌ها ارائه شده است. با توجه به این که مدل ارائه شده به دسته NP-Hard تعلق دارد، یک الگوریتم ممتیک بر پایه استفاده از سه نوع جستجوی همسایگی به طور پویا برای حل مدل توسعه داده شده است. در پایان برای اثبات کارآیی الگوریتم پیشنهادی، نتایج محاسباتی به دست آمده از اجرای الگوریتم با جواب‌های دقیق مقایسه شده است.

کلیدواژه‌ها