پیش بینی چگالی مایعات معیانی و مخلوط های LNG با استفاده از معادلات حالت

نویسندگان

چکیده

در این مقاله دو روش برای پیش بینی چگالی مخلوط گاز های طبیعی مایع شده در نظر گرفته می شود. در یکی از این دو روش 12 معـادله ی حالت شامل معـادله های پنگ –رابینسون و ردلیک – کانگ – ساوه برای پیش بینی چگالی 20 مخلوط گازی مایع شده بکار گرفته می شود. در روش دیگر این معادله های حالت به همراه یک رابطه نسبتاًجدید برای پیش بینی چگالی مایع های گازی بکار می روند. لازم به توضیح است که این رابطه چگالی از تابع دمایی معادله های حالت استفاده کرده و جواب دقیقی ارئه می دهد. علاوه بر پیش بینی چگالی گازهای طبیعی مایع شده، با استفاده از 10 معادله حالت چگالی سه مخلوط میعانی نیز پیش بینی می شود. بررسی های بکار گرفته شده نشان می دهد که به طور کلی معادله های حالت بکار گرفته شده دارای دقت کافی برای پیش بینی چگالی مایعات میعانی نیستند. با این حال معادله های پنگ-رابینسون، پتیل- تجا یا یکی از مشتقات آنها توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها