نویسنده = حسین شکوهمند
تحلیل تجربی و عددی انتقال حرارت جابجایی آزاد از روی صفحه موجی شکل درون یک کانال عمودی

دوره 42، شماره 1، فروردین 1387

مهدی اشجعی؛ حسین شکوهمند؛ مهدی امیری؛ تورج یوسفی


تحلیل انتقال حرارت مزدوج در ناحیه طول ورودی

دوره 41، شماره 6، آبان 1386

حسین شکوهمند؛ جواد رستمی


بررسی اثرات انتقال گرمای لوله به لوله در مبدلهای گرمایی لوله–پره تخت

دوره 40، شماره 6، بهمن 1385

حسین شکوهمند؛ یاسر مرادی؛ مهدی اشجعی


اثر شتابهای عرضی بر عملکرد خنک کاری یک لوله حرارتی استوانه ای با شیارهای مارپیچ (HGHP)

دوره 38، شماره 4، آبان 1383

حسین شکوهمند؛ منصور نیکخواه بهرامی؛ مازیار امین


اثر شتابهای خطی بر ماکزیمم قابلیت انتقال حرارت در میکرو لوله های حرارتی با شیارهای مثلثی

دوره 36، شماره 1، خرداد 1381

حسین شکوهمند؛ احمد کهربائیان؛ نصرالله تابنده؛ احمد جلیلوند