مطالعه انتقال حرارت در تبادلگر های حرارتی دوار با در نظر گرفتن اثرات تغییرات ضرائب انتقال حرارت و خواص فیزیکی سیالات

نویسندگان

چکیده

در مقاله حاضر ، انتقال حرارت در تبادلگرهای حرارتی دوار ( پیش گرمکن های هوای دوار ) مطالعه و بررسی می گردد . معادلات حاکم بر انتقال حرارت در این تبادلگر ، از موازنه انرژی در جز حجمی از تبادلگر بدست آمده و یک روش تحلیلی – تقریبی موسوم به integral method heat balance جهت تعیین توزیع درجه حرارت در بخش های هوا و گاز ارائه شده است . در این مقاله تغییرات ضرائب انتقال حرارت و خواص فیزیکی سیالات و سطوح انتقال حرارت در طول تبادلگر در نظر گرفته شده و از اطلاعات و مشخصات پیش گرمکن هوای نیروگاه شهید رجائی استفاده شده است .

کلیدواژه‌ها