بررسی انتقال حرارت و توزیع دما در فرایند پخش لاستیک با خواص فیزیکی متغییر در حالت سه بعدی

نویسنده

چکیده

از آنجا که قطعات تزریق شده لاستیکی دارای سیکل پخت بوده و زمان این سیکل در مقایسه با زمان کل فرایند تولید قابل توجه می باشد ، کاهش این زمان یکی از اهداف مورد نظر برای کاهش هزینه های تولید است . آنچه که در این مقاله دنبال شده تعیین کمترین زمان پخت با حصول اطمینان از کیفیت مطلوب قطعه می باشد . این پیش بینی زمان پخت از طریق حل معادله انتقال حرارت گذرا در داخل قطعه و یافتن چگونگی توزیع دما و درصد پخت در آن میسر گردیده است . معادله انتقال حرارت همراه با شرایط اولیه و مرزی در حالت سه بعدی و با روش عددی تفاضلات محدود حل شده و خواص فیزیکی لاستیک نیز به صورت تابعی خطی از دما منظور شده اند . اثر عوامل مهم در فرایند پخت لاستیک د رقالب یعنی اندازه قطعه ، دمای اولیه لاستیک ، دمای قالب و نوع آمیزه لاستیک مورد بررسی قرار گرفته است.