دوره و شماره: دوره 58، شماره 0 - شماره پیاپی 1000192، پاییز 1375