تحلیل دینامیکی پوسته ها با رفتار غیر خطی (مادی و هندسی)

نویسندگان

چکیده

این مقاله به بررسی نکات اساسی که در تهیه یک برنامه اجزاء محدود جهت تحلیل دینامیکی صفحات و پوسته ها با رفتار غیر خطی مادی و هندسی بکار رفته است اختصاص دارد . برای این منظور ابتدا به بررسی اجمالی مدل اجزاء محدود بکار رفته پرداخته می شود . سپس بطور مبسوط مدل غیر خطی مادی ویسکوپلاستیک در محیطهای یک بعدی و چند بعدی مورد بررسی قرار می گیرد . سپس الگریتم بکار رفته در نرم افزار NDAPS با توجه به نکات فوق تشریح میگردد .
صحت عملکرد برنامه با تحلیل چندین مساله نمونه کنترل گردیده است که به یکی از آنها اشاره می گردد.