اصلاح شبکه مبدلهای حرارتی به منظور رفع گلوگاه با در نظر گرفتن محدودیت های افت فشار 2 – طراحی

نویسندگان

چکیده

اصلاح شبکه مبدلهای حرارتی بمنظور رفع گلوگاه های حاصل از افزایش ظرفیت و یا اصلاح فرایند به عنوان یکی از مهمترین مباحث مهندسی سیستم های فرایند در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است . در مقاله شماره 1 ،روش جدیدی به منظور هدف گذاری و برآورد میزان سطح مورد نیاز جهت رفع گلوگاه های حرارتی و دینامیکی شبکه مبدلهای حرارتی بطور یکجا و با حفظ تطابق کامل با مبانی طراحی تفصیلی مبدلهای حرارتی ارائه گردید . از انجا که کلیه محدودیت ها دینامیکی سیستم پیش از مرحله سنتز ، بهینه سازی و طراحی تفصیلی شبکه بطور کامل در نظر گرفته شده است ، اطمینان کافی از عملکرد صحیح پمپها و کمپروسورها پس از اصلاح شبکه حاصل شده و نیازی به تعویض این دستگاهها وجود ندارد . در این مقاله با بکار گیری ابزار و روش های 3 موجود و نیز بکارگیری تکنیکهای متناسب برای طراحی اصلاحی شبکه ها به منظور رفع گلوگاه شبکه هدف گذاری شده در مقاله شماره 1 سنتز و طراحی تفصیلی شده و در انتها نتایج حاصل از طراحی با نتایج هدف گذاری مقایسه و کارایی و دقت روش هدف گذاری پیشنهاد شده ، مورد بررسی قرار گرفته است .