مدل توزیع عنصر روی در سنگ درونگیر معدن عمارت ، اراک

نویسنده

چکیده

مطالعات ژئوشیمیایی حاضر به منظور ارائه مدل توزیع روی (Zn) در سنگ درونگیر کانسنگ سرب و روی در محدوده معدن عمارت ، اراک صورت گرفته است . در اینجا مدل سازی شامل برقرار کردن رابطه کمی بین سه متغییر ضخامت رگه سرب و روی ، غلظت یا فراوانی روی در سنگ درونگیر و فاصله هر نقطه دلخواه از سنگ درونگیر نسبت به ماده معدنی بوده است .
برای ساختن چنین مدلی در معدن عمارت ، 93 نمونه از سنگ درونگیر (درون تونلها یا از گمانه ها ) برداشت گردید . منحنی تغییرات غلظت عنصر روی بعنوان تابعی از فاصله نمونه نسبت به آن در کمر پائین و کمر بالا بطور جداگانه برازش گردید ، سپس منحنی تغییرات فاصله از رگه نسبت به ضخامت رگه برای غلظت های ثابت 300،400،500،600 پی پی ام در کمر بالا 1500 ،2000 ، 2500 پی پی ام در کمر پائین رسم گردید . مدل منحنی تغییرات بدست آمده طوری است که امکان کاربرد آن برای تخمین فاصله آخرین نقطه حفاری از رگه پنهانی و همچنین ضخامت رگه ی مورد انتظار میسر می سازد .