اثرات پرده ای مقاومتی در مقاومت خمشی و پیچشی سازه پرس

نویسندگان

چکیده

در این مقاله اثر پرده ای مقاومتی در مقاومت خمشی و پیچشی سازه های جعبه ای شکل مورد بررسی قرار گرفته است . از آنجا که خیز در طراحی بدنه ماشین آلات از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، بدست آوردن اطلاعاتی از چگونگی تغییر ضریب سختی بدنه ماشین در صورت بکارگیری انواع گوناگون پره های مقاومتی ضروری است .
بدنه پرسهای سنگین (بالاتر از 400 تن ) به صورت دروازه ای ساخته می شود . با توجه به مشکلات حمل و نقل و جابجایی ، این بدنه ها معمولا بصورت چهارتکه شامل بستر ، دو ستون و تاج که توسط میل مهارها به یکدیگر متصل شده است ، می سازند . این تکه های جعبه ای شکل است که برای تقویت آنها صفحاتی در داخل آنها نصب می شود . در مواردی سوراخهایی ، بنا به ضرورت ، در این جعبه ها ایجاد می شود .
بنابر این برای بررسی اثر این صفحات در مقاومت سازه ها ، نمونه ای جعبه ای شکل به عنوان نمونه مبنا ، ساخته شده از ورق ، در ظر گرفته شده و با نصب انواع گوناگون پره های مقاومتی در این نمونه ، نمونه های مختلفی بدست آمده است . پس از اعمال دو نوع بارگذاری (دو نیروی هم جهت به عنوان بار خمشی و یک زوج نیو به عنوان بار پیچشی) و با لحاظ کردن شرایط مرزی مناسب ، نمونه ها توسط روش اجزاء محدود تحلیل شده است . بدین ترتیب تغییر مکان نقاط مختلف نمونه ها به دست آمده است . برای مشخص شدن اثر پره های مقاومتی تغییر مکان نقاط خاصی ( نقاط سنجش ) از نمونه ای ایجاد شده با تغییر مکان همان نقاط در نمونه مبنا از طریق رسم نمودارهای مناسب مقایسه شده است . ضمنا تغییر شکل نمونه ها به صورت ترسیمی نشان داده شده است .
از نتایج این تحقیق می توان به عنوان راهنمایی در طراحی سازه ماشین آلات ، خصوصا پرس ، استفاده کرد .