مطالعه تجربی اثرات میدان سرعت سنود آنمومتر فیلم داغ بر نیمرخ سرعهت در لایه مرزی جابجایی آزاد

نویسنده

چکیده

در این مقاله تاثیر میدان سرعت حاصل بر اثر حضور سوند آنمومتر فیلم داغ هنگام استفاده از این وسیله در اندازه گیری نیمرخ سرعت در لایه مرزی جابه جایی آزاد مورد مطالعه قرار گرفته است سیال مورد استفاده در آزمایشها روغن MISOLA-AT بوده است .
در این مطالعه تجربی نشان داده شده که میدان سرعت ثانویه حاصله به وسیله سوند آنمومتر در سرعتهای پایین سیال باعث عدم دقت در اندازه گیری نیمرخ سرعت اصلی می گردد اهمیت این نکته به خصوص در اندازه گیری شدت آشفتگی در لایه مرزی آشفته در جابه جایی و نیز تعیین طیف اغتشاش مربوطه بسیار زیاد است به گونه ای که با توجه به ارزش مقدای مولفه های اغتشاشی سرعت در لایه مرزی آشفته در جابه جایی طبیعی مقادیر اندازه گیری شده به وسیله آنمومتر قابل اطمینان نیست .