دوره و شماره: دوره 46، شماره 0 - شماره پیاپی 1000162، اردیبهشت 1364 
تهیه صنعتی بیس فنول A-

دکتر ایرج رضاییان؛ محمد حسن زاهدی نیاکی