درباره ارتعاشات تیر یک سرگیردار تحت تاثیر نیروی محوری

نویسنده

چکیده

معادله ارتعاشات جانبی تیر یک سرگیردار و شرایط حدی در حالتهای مختلف بارگذاری و حل این معادله ارائه شده است بسامدهای تیر و شکل ارتعاشات در یک مثال عددی محاسبه شده است .