تهیه صنعتی بیس فنول A-

نویسندگان

چکیده

بیس فنول A ماده اصلی برای تولید پلیمرهای مهمی از قبیل رزین های اپوکسی ، پلی کربناتها و پلی سولفونها می باشد در 20 سال گذشته تولید سالیانه این مواد مرتب در حال افزایش بوده و نمودارهای A,B,C تولید بیس فنول و مصرف آنرا نشان می دهد رزین های اپوکسی برای روکش سطحی پلها و اتوبانها تهیه چسب ها قطعات الکتریکی و الکترونیکی و پلاستیکهای تقویت شده مورد استفاده قرار می گیرند در طول یک سال گذشته اجرای طرح تهیه بیس فنول در آزمایشگاه شیمی صنعتی آلی دانشکده فنی ادامه داشته و شهرداری تهران به علت نیاز شدید به رزینهای اپوکسی برای روکش پلهای هوایی علاقه مند به همکاری در تولید صنعتی این مواد در ایران شده است بیس فنول در نتیجه واکنش بین فنول و استن در در درجه حرارت 50 تا 90 درجه سانتی گراد و حضور گاز HCL خشک به عنوان عامل کندانسیون به دست می آید معمولاً فنول را بیش از مقدار استیوکیومتری گرفته و حداقل سه مول فنول برای یک مول استون لازم است در چنین شرایطی مدت زمان لازم برای انجام واکنش بیش از 24 ساعت می باشد برای تهیه صنعتی بیس فنول و تسریع واکنش از کاتالیزورهای مناسب مانند مرکاپتانها که ترکیبات گوگرد دار اسیدهای آلی خطی هستند و یا رزینهای مبادله کننده کاتیونی استفاده شده است .
یکی از مشکلات عمده تهیه صنعتی بیس فنول خالص کردن محصول واکنش از مواد ترکیب شونده اضافی محصولات جنبی واکنش ایزورهای بیس فنول و موارد رنگی می باشد بیس فنول خالص را می توان با استفاده از روشهای متداول نظیر تقطیر در خلا ، شستشو با آب و کریستالیزه کردن در یک حلال مانند تولئن و یا منوکلروربنزن بدست آورد .