بررسی روشهای تولید انرژی الکتریکی در آینده

نویسنده

چکیده

با توجه به ازدیاد روزانه جمعیت و کمبود انرژی در جهان به تدریج ابعاد گسترده ای پیدا می کند در صورتی که قرار باشد متوسط سطح زندگی افراد بهبود یابد و یا حتی در وضع فعلی باقی بماند اجباراً باید به موازات برنامه های صرفه جویی به غیر از سوختهای سنگواره ای و اتمی از منابع جدید انرژی نیز استفاده به عمل آید بدین دلیل است که هم اکنون نظرها از روشهای متداول تولید الکتریسیته (توربو ژنراتورها) به سمت روشهای دیگر معطوف گردیده است . در این مقاله روشهای احتمالی تولید الکترسیته که در دست تحقیق می باشند و احتمالاً در آینده نزدیک در حدود سالهای 1990 الی 2000 به کار گرفته خواهند شد مورد بررسی قرار می گیرد . انتخاب این فاصله زمانی برای روشهایی که بیشتر در مراحل تکمیل نظریه هستند ممکن است کافی نباشد لیکن برای تکمیل و توسعه روشهای شناخته شده کفایت می کند . در این مقاله با توجه به منابع مختلف انرژی نحوه کار قابل اعتماد بودن و بهره دهی مولدهای گرمایونی مولدهای ذرات آلفا و بتا طرز استفاده از انرژی خورشید امواج دریا و جزر و مد انرژی داخل زمین و مولدهای برقابی مورد بررسی قرار می گیرند و سیکلهای ترکیبی که برای بالا بردن بهره حرارتی لازم به نظر می رسند مورد بحث واقع شوند بررسی فوق به این نتیجه منتج می گردد که با توجه به روند فعلی ازدیاد بهای انرژی دلایل اقتصادی دایر به سرمایه گذاریهای متوسط در جهت استفاده از انرژی خورشیدی برای استفاده های محلی دیده می شود اما قسمت اعظم انرژی الکتریکی دنیا از نیروگاههای مجهز به توربوژنراتورها خواه سوخت سنگواره ای مصرف نمایند یا اتمی تامین می گردد ولی به منظور بهبود بهره حرارتی این نیروگاهها استفاده از مولدهای آب پویایی مغناطیسی در سیکلهای ترکیبی متدوال خواهد گردید .