آموزش دینامیک سازوکارها به کمک رایانه

نویسنده

چکیده

کاربرد رایانه در دانش و فن روزبه روز بیشتر می شود و امروز کند و کاو و طراحی مهندسی به کمک رایانه کاری است بس رایج با این ابزار پر برکت مهندسان دشواریهای بزرگی را از پیش پای خود برداشته و مساله های پیچیده یی گشوده اند از اینرو امروزه روشهای آموزش و پژوهش مهندسی نیز زیر پرتو رایانه تحول یافته است و رایانه همچون ابزاری نیرومند در این زمینه به کار گرفته می شود یکی از مسئله های دشوار و زمانگیر مهندسی مکانیک حل دینامیکی سازو کار از راه تحلیلی است از این رو تا کنون روش رایج حل اینگونه مسله ها راه ترسیمی بوده است زیرا نه تنها یافتن معادله های حرکت سرعت و شتاب آنها که حل آنها نیز کاری سنگین است و در نتیجه امروزه تنها راه حل از میان برداشتن این دشواری بهره گیری از رایانه است و بس .نویسنده این نوشتار در چند سال گذشته در زمینه آموزش دینامیک ساز و کارها یه کمک رایانه تجربه ای کرده است که در راه بکارگیری این ابزار نوین آموزشی بسیار پر بار و پر بازده بوده است این نوشتار برای شناساندن این تجربه به دست اندرکاران آموزش این دانش مهم است که در طراحی ماشین از ارزش و اهمیت بسیار برخوردار است .