کاربرد گوگرد در روسازیهای آسفالتی

نویسنده

چکیده

گوگرد زدایی مواد نفتی به منظور کاهش آلودگی هوا از مسایلی است که همواره مورد نظر بوده است مقادیر زیادی گوگرد که به این ترتیب به دست می آید در صنایع مختلف به خصوص در راه سازی مورد استفاده قرار گیرد استفاده از گوگرد در ساختن روسازهای آسفالتی در طول دهه گذشته در بسیاری از کشورها از توجه خاصی برخوردار بوده است علت این امر افزایش قیمت مواد نفتی کاهش تدریجی منابع هیدروکربوری و مهم از همه موجود گوگرد مازاد می باشد این اساس مطالعاتی است که در پاره ای از کشورها انجام و منجر به افزودن گوگرد به قیر برای تهیه آسفالت شده است .اولین آزمایش کارگاهی جهت بررسی عملکرد روسازی قیر-گوگرد در سال 1974 در کشور کانادا انجام شد و از آن زمان تا کنون بیش از دهها پروژه تحقیقاتی دیگر در امریکا ، کانادا ،اروپا و خاورمیانه انجام شده است .
جایگزین کردن بخشی از قیر مصرفی با گوگرد سبب می شود که مقاومت آسفالت به مقدار قابل توجهی افزایش یابد این افزایش نسبی مقاومت در مورد ماسه آسفالت خیلی بیشتر از بتن آسفالتی است بنابراین در ساختن روسازی راهها می توان از ماسه بادی استفاده کرد که در پاره ای از مناطق تنها نوع مصالح قابل دسترسی می باشد اضافه کردن گوگرد به آسفالت سبب افزایش سختی آسفالت می شود لذا استفاده از آن در مناطق گرم بسیار مناسب است آسفالت گوگرد دار رامی توان با بهره گیری از ماشین آلات و روشهای متداول اجرای روسازیهای آسفالتی تهیه و پخش کرد .
نظر به مزایایی که استفاده از گوگرد در روسازیهای آسفالتی دارد وبا در نظر گرفتن اینکه قیر و گوگرد هر دو به حد کافی در ایران وجود دارد استفاده از این نوع روسازی در راههای ایران به خصوص راههای مناطق گرم و یا مناطقی که دسترسی به مصالح سنگی مرغوب مشکل بوده لیکن ماسه فراوان است باید مورد توجه قرار گیرد . هدف اصلی از این مقاله گردآوری اطلاعات موجود در زمینه روسازی های آسفالتی گوگرد دار و بررسی امکان استفاده از آن در راههای ایران است . از اوایل سال 1970 تا کنون تکنولوژی استفاده از روسازیهای آسفالتی گوگرد دار در آمریکای شمالی ، اروپا و خاورمیانه توسعه قابل ملاحظه ای یافته است این نوع روسازیها می تواند جایگزین مناسبی برای روسازیهای آسفالتی متداول باشد و دارای مزایای اقتصادی و کاربردی است در طی ده سال گذشته مطالعات متعدد نظری آزمایشگاهی و کارگاهی به منظور تعیین خوبی و بدی استفاده از گوگرد در روسازیهای آسفالتی انجام شده است در این مقاله ابتدا مشخصات فنی آسفالت گوگرد دار شرح داده شده سپس اشاره به روشهای طرح اختلاط و اجرای مصالح شده و بالاخره خلاصه ای از نتایجی که از آزمایشهای آزمایشگاهی و کارگاهی بر روی این روسازیها بدست آمده آورده شده است تا با شناخت بیشتر از این مصالح از آن به طور صحیح و اصولی در راه سازی استفاده شود .