ارتعاشات جانبی آزاد تیر تحت فشار باد شده یک سرگیر دار

نویسنده

چکیده

نخستین بسامد طبیعی ارتعاشات تیر باد شده یک سرگیردار با کمک دستگاه سه معادله سه مجهولی حرکت ارتعاشی تیر محاسبه شده است . درباره اثرات عوامل گوناگون بحث و نشان داده شده مه با افزایش فشار داخلی نخستین بسامد طبیعی نیز افزایش می یابد این امر نماینگر اثر سخت کننده فشار داخلی است مساله مورد تجربه قرار گرفته بر روی یک تیر آزمایش شد که نتیجه آن باتئوری انطباق خوبی دارد .