بررسی تأثیر دما و طول اواپراتور و تعداد خم‌‌های لوله حرارتی ضربانی در عملکرد آن

نویسندگان

چکیده

افزایش بیش از حد دما در تجهیزات الکترونیکی می‌تواند به عدم کارکرد صحیح آنها بیانجامد. از طرفی توسعه روزافزون صنعت الکترونیک به سمت میکروالکترونیک، نیاز این صنعت به تجهیزات انتقال گرما با وزن و حجم کوچک و عملکرد بالا را بیشتر آشکار ساخته است. لوله‌های حرارتی ضربانی یک وسیله انتقال گرمای جدید می‌باشند که می‌توان آن‌را در دسته لوله‌‌های حرارتی خاص قرار داد. کوچک بودن قطر تیوب و اندازه کلی آن سبب شده است که بسیار مناسب برای تجهیزات میکروالکترونیکی نظیر CPU های کامپیوتر باشد. در این تحقیق یک مدل تحلیلی برای لوله‌های حرارتی ضربانی ارائه شده‌است. فرض شده است رژیم جریان به‌صورت جریان لخته‌ای یک‌بعدی باشد و سپس معادلات حاکم برای قطعات مایع به‌روش غیرصریح با شبکه غیریکنواخت و برای حباب‌های بخار به صورت صریح پیشرو حل شده‌اند. همچنین فرض شده‌است که ضریب انتقال حرارت تبخیری حباب‌های بخار ثابت باشد. تأثیر طول و دمای اواپراتور و تعداد خم‌‌های لوله‌های حرارتی ضربانی بر میزان عملکرد دستگاه مورد تحقیق قرار گرفته‌است. مشاهده گردید عملکرد لوله حرارتی ضربانی به‌شدت به دما و طول اواپراتور و همچنین تعداد خم‌‌های آن بستگی دارد.

کلیدواژه‌ها