نویسنده = ���������������� ����������
تعداد مقالات: 21
1. سرب و جیوه از نظر آلودگی محیط

دوره 38، شماره 0، بهار 1357

مرتضی حسینیان


2. پس آبهای صنعتی و محیط زیست

دوره 37، شماره 0، پاییز 1356

مرتضی حسینیان


4. ویروس و منابع آب

دوره 35، شماره 0، پاییز 1355

مرتضی حسینیان


6. ماهی و آلودگی آبها

دوره 33، شماره 0، زمستان 1354

مرتضی حسینیان


8. آلودگی آب بوسیله پاک کننده های مصنوعی

دوره 29، شماره 0، پاییز 1353

مرتضی حسینیان؛ رضا خیراندیش


9. آلودگی آب بوسیله حشره کشها

دوره 28، شماره 0، بهار 1353

مرتضی حسینیان


11. آلودگی آب دریاها و اقیانوسها

دوره 27، شماره 0، زمستان 1352

مرتضی حسینیان


12. شیرین کردن آبهای شور بروش تراوش معکوس

دوره 27، شماره 0، زمستان 1352

مرتضی حسینیان


14. آلودگی رودخانه ها

دوره 22، شماره 0، بهار 1351

مرتضی حسینیان


15. تبدیل زباله به کود

دوره 21، شماره 0، زمستان 1350

مرتضی حسینیان


16. اثر فلوئور در زندگی انسان

دوره 21، شماره 0، زمستان 1350

مرتضی حسینیان


17. سبک کردن آبهای سخت

دوره 15، شماره 0، زمستان 1348

مرتضی حسینیان


18. خورندگی فلزات

دوره 13، شماره 0، بهار 1348

مرتضی حسینیان


19. آب تغذیه دیگ بخار

دوره 9، شماره 0، زمستان 1346

مرتضی حسینیان


21. شیرین کردن آبهای شور

دوره 7، شماره 0، بهار 1346

مرتضی حسینیان