آلودگی آب از نظر بیوشیمی و فیزیکوشیمی

نویسنده

چکیده

احتمال آلوده شدن آبها به خصوص آبهای سطحی بسیار زیاد است بعد از هر بار بارندگی به ویژه اگر شدید باشد مقادیری از آلودگیها و مواد موجود در جو مثل گرد و خاک –گازهای گوناگون و پاره ای از موجودات ذره بینی همراه باران به زمین انتقال و وارد آبهای سطحی می شوند .
تخلیه انواع فضولات حیوانی و انسانی –پسابهای صنعتی –مواد زائد حاصل از فعالیتهای زندگی (زباله ) که بعضی از آنها حامل میکروارگانیسمهای بیماری زا هستند به داخل حریان های آب می تواند سهم مهمی در آلودگی این آبها داشته باشد.
از مهمترین اشکلاتی که تخلیه فاضلابها برای ‌آبهای سطحی ایجاد می کند از بین بردن زیبایی ظاهری آنها است اغلب رودخانه ها به علت انتقال مقداری از مواد فاضلاب به سواحلشان این سواحل را از نظر استفاده در تابستان از دست می دهند اثر مهم دیکری که تخلیه فاضلاب در آبها دارد دشواری زندگی ماهیها و موجودات آبی است و یا اینکه اغلب صنایع نخواهند توانست ازاینگونه آبهای آلوده استفاده نمایند و بالاخره آلودگی بیش از حد آبهای سطحی مانع بزرگی برای تهیه ‌آب آشامیدنی می باشد .
طبیعت تا حدود زیادی می تواند این آلودگیها را از بین ببرد و این عمل از طریق تبدیل مواد آلوده کننده در اثر فعالیت باکتریها و میکروارگانیسمهای موجود در آب و یا ازطریق تصفیه خود به خود آبها انجام می پذیرد در این مقاله سعی شده است کیفیت پاک سازی ‌آبها که مربوط به فعالیتهای بیوشیمی و فیزیکوشیمی آبهای آلوده است مورد بحث و گفتگو قرار گیرد .