ته نشین ساختن و انعقاد مواد معلق و کلوئیدی آب و فاضلاب

نویسنده

چکیده

گذشته از استثناهایی چند اغلب آبها سطحی به نوعی تصفیه قبل از توزیع و مصرف احتیاج دارند آلودگی این آبها ناشی از فرسایش زمین – فساد و تجزیه بعضی گیاهان است .
با پیشرفت تمدن و صنایع و افزایش جمعیت امکان بیشتر آلودگی آبهای موجود ، احتیاج به تصفیه آنها را زیاد تر کرده است .
همانطور که میدانیم آب در مصارف گوناگون باید خصوصیات مختلفی دارا باشد . مثلا آب آشامیدنی باید بی بو و بی رنگ بوده و طعم آن عادی تا رغبتی از طرف مصرف کننده به شرب آن ابراز گردد ، علاوه بر آن باید آشامیدن آن مصرف آشامنده را بمخاطره نیاندازد یعنی از هر میکرو وارگانیسم بیماری زائی عاری باشد .
چنین آبی یا در طبیعت نیست و یا به اندازه ای که تکافوی تغذیه اجتماعات بزرگی را بنماید وجود ندارد ولی با انجام بعضی روشهای تصفیه میتوان آبهای موجود را بآبی که بتوان بعنوان آشامیدن مورد استفاده قرار گیرد تبدیل ساخت .
آبهای سطحی از نظر وضع ظاهری ممکنست محتوی مقادیر مواد معلق بصورت گل ولای و مواد خیلی ریز کلوئیدی باشند ته نشین ساختن و انعقاد مواد معلق کلوئیدی از نظر اصلاح وضع ظاهری آب با استفاده از 3 عمل اصلی زیر انجام پذیرد :
الف : ته نشین ساختن و انعقاد مواد معلق و کلوئیدی با استفاده از مواد شیمیایی
ب: صافکاری آبهای ته نشین شده
ج: حذف بو و رنگ و یا عواملی که در اثر پاره ای فعل و انفعالات پیدا شده اند .
در مورد فاضلاب نیز با توجه به اینکه زمان تصفیه را هر چه ممکنست باید کوتاه تر نمود روش انعقاد مواد معلق کلوئیدی با استفاده از مواد شیمیایی مناسبترین روش تصفیه تشخیص داده شده است مخصوصا در مواقعی که فاضلاب تصفیه شده در مصارفی چون کشاورزی بکار خواهد رفت این روش اقتصادی ترین تصفیه خواهد بود .