پس آبهای صنعتی و محیط زیست

نویسنده

چکیده

انسان نمی تواند بدون وجود مقادیر آّ ب کافی خالص پیشرفتهای قابل توجهی چه از نظر اقتصادی و چه از نظر بهداشتی بنماید . اقتصاد و صنعت در تمام دنیا با سرعت سرسام آوری در حال رشد و پیشرفت است ، رشد اقتصادی توام با افزایش جمعیت میباشد . بالا رفتن سطح بهداشت عمومی همگام با رشد جمعیت بیش از پیش باعث محدود شدن منابع آب شده است ، بطوری که حتی بعضی اجتماعات پیشرفته مواجه با نا کافی بودن منابع آب گردیده اند و باید نسبت به تامین آن از نظر متوقف شدن رشد اقتصادی چاره ای بیندیشند . زمان آن رسیده که اهل فن نسبت به تهیه منابع جدید آب غیر از رودخانه و آبهای زیر زمینی که تا مدتی منابع اصلی تامین آب اجتماعات بودند فکری بکنند .
انسان اشتباهات زیادی در مصرف و نگاهداری آب مرتکب میشود که مهمترین آنها الوده ساختن منابع آب می باشد . آلودگی مهمترین عاملی است که باعث تهی شدن و از بین رفتن منابع آب میگردد . هر مترمکعب فاضلاب که بجریانهای آب تخلیه شود بین 14 تا 40 متر مکعب آب را آلوده ساخته و اغلب نخواهیم توانست از آن آبهای آلوده بعنوان منبع آب آشامیدنی استفاده کنیم اگر خط مشی فعلی در مورد بهر برداری و نگاه داری از منابع ادامه یابد بسختی خواهیم توانست آب مورد نیاز پیشرفتهای اجتماعی را تامین کنیم ، با وجود این هنوز مردمی هستند که تصور می کنند مصرف و نگاه داری منابع موجود آب احتیاج به هیچ نوع اصلاح و بهبودی ندارد.
درنوشته زیر سعی شده اثرات آلودگی ناشی از تخلیه پس آبهای صنعتی مورد مطالعه قرار گیرد .