سرب و جیوه از نظر آلودگی محیط

نویسنده

چکیده

در هوا- خاک-آب خام و تصفیه شده قابل شرب مواد شیمیائی مختلفی با خاصیت مسموم کنندگی شدید بمقدار جزئی یافت میشوند. این مواد ، ممکن است نتیجه آشکار آلودگیهای صنعتی باشد که بهوا و آب راه یافته اند ویا از طریق حل شدن لوله ها و تاسیسات آبرسانی منشاء گرفته باشد، در سایر موارد وجود عناصر یاد شده ممکنست بطور طبیعی باشد.شیمی آب بسیار پیچیده است و شناسائی دقیق آن دشوار است . امروزه 12000 ترکیب شیمیائی مختلف که اکثرا خاصیت سمی دارند در اعمال گوناگون صنعتی وارد گردیده وانواع جدیدتر هر ساله در روشهای صنعتی وارد می شود .قسمتی ازاین ترکیبات همواره از طریق دفع پس آبهای صنعتی باعث آلودگی محیط میگردد.متاسفانه از نقش کلی آنها در محیط زندگی و بویژه اثر مداوم مقادیر جزئی آنها در بهداشت همگانی اطلاعات زیادی در دسترس نیست.چون اغلب آلوده کننده ها بصورت مخلوطی از مواد شیمیائی وارد هوا –آب میشوند و بعلت تنوع منابع آلوده کنند ه شاید تعیین هویت ویژه آنها از نظر اثراتشان در محیط زندگی ناشناخته باقی مانده است.در نوشته زیر سعی شده است دو آلوده کننده مهم محیط یعنی سرب و جیوه و اثرات آنها در زندگی انسان بطور مبسوط مورد بررسی و مطالعه قرار گیرند.